САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Техничар за логистику и шпедицију

l

ОПИС ПОСЛОВА

Техничари за логистику и шпедицију се оспособљавају за послове у непосредној производњи транспортних и претоварних услуга , али и за разне административне послове у области унутрашњег транспорта.

Послови у непосредној производњи транспортних и претоварних услуга и у вези складиштења робе:

 • диспечерски послови распоређивања транспортних радника и претоварне механизације на одговарајуће послове,
 • статистичко праћење, проучавање и анализа токова материјала у производним предузећима и учешћу у тражењу решења за рационализацију унутрашњег транспорта,
 • вођење евиденције о учинку транспортних радника и руковалаца претоварним машинама, израда извештаја о сопственом учинку, присутности на раду, коришћењу средстава за рад, радној дисциплини и сл.,
 • контрола техничког одржавања механизације за претовар и др.,
 • контактирање са поручиоцима и примаоцима робе у вези врсте, количине и времена допреме, односно отпреме робе,
 • планирањре смештаја и организација пријема робе, избор начина и организација пријема и отпреме робе,
 • старање о физичким и хемијским особинама робе, њиховом штетном дејству на људе и друге робе и давање неопходних упутстава и наредби у вези са поступком претовара и преношења.

Стручни и административни послови у предузећима међународне шпедиције, робно – транспортним центрима, контејнерским терминалима и др.:

 • обрачун цена и израда понуда за различите шпедитерске услуге и послове,
 • контролисање превозних исправа,
 • одређивање пута и превозног средства за извршење транспорта робе,
 • одржавање пословних контаката, пријем транспортних задатака, давање свих обавештења у вези са конкретнимтранспортним послом, као и давање других обавештења,
 • давање свих информација у вези са увозом и превозом различитих врста робе,
 • обављање свих послова у вези са царињењем робе,
 • вођење евиденције о количини робе која се налази у складишту и слободном складишном простору,
 • припрема робе за транспорт у оним количинама које захтева наручилац.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Поред добрих чулних способности (нарочито добар вид),  Техничар за логистику и шпедицију би требало да буде окретна и сналажљива особа, добрих организационих способности.Такође је пожељно  да има развијено интересовање за рад и комуникацију са људима, смисао за креативност и рационализацију у раду. Од особина личности пре свега се очекује да то буде емоционално стабилна и сталожена  особа, која посао обавља савесно и одговорно.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање техничара за логистику и шпедицију траје 4 године у саобраћајној школи.  Након завршене средње школе може наставити школовање на било ком факултету или вишој школи.

Техничар за логистику и шпедицију може да ради у производним предузећима, складиштима, предузећима међународне шпедиције, робно – транспортним центрима, контенерским терминалима, сабирно – дистрибутивним центрима, пристаништима, лукама, железничким станицама у којима се врши пријем и отпрема робе, аеродромима и др.

Shares
Share This