САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Транспортни техничар у железничком саобраћају

l

ОПИС ПОСЛОВА

Након завршетка школовања, транспортни техничар у железничком саобраћају је оспособљен за обављање транспортно-комерцијаних послова, али му могу бити поверени и други задаци:

  • презентација понуде железнице;
  • давање свих потребних информација путницима и пословним сарадницима;
  • вођење благајне;
  • наплата превознине и других накнада;
  • снабдевање возопратног особља превозним исправама и тако даље.

Транспортни техничар у железничком саобраћајусаставља закључке благајне, врши дневни и месечни обрачун станичне благајне, даје информације о реду вожње, саобраћању возова, ценама, води прописану евиденцију, врши примопредају благајне у смени и широким спектром својих делатности обезбеђује један веома важан сегмент за регуларно функционисање сложеног привредног система као што је железница.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Неопходни услови за обављање послова транспортног техничара у железничком саобраћају су пре свега развијене чулне способности, пре свега добар вид. Такође је неопходна развијена општа интелигенција, али и неке особине личности као што су стабилност, стрпљивост, одговорност, сталоженост, интересовање за комуникацију и пружање помоћи другим људима. Такође је неопходно у току школовања стећи знања рада на рачунару, пошто се аутоматизацијом пословања већина послова обавља на рачунару.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Образујући се на овом профилу, ученици стичу основна знања из области рачуноводства и комерцијалног пословања што им, уз одређено проширивање знања, може обезбедити радно место не само на железници,  већ и у другим саобраћајним и економским подручјима рада. Кao и кoд oстaлих чeтвoрoгoдишњих oбрaзoвних прoфилa, пoстojи мoгућнoст дaљeг шкoлoвaњa нa Вишoj жeлeзничкoj шкoли или нeкoj другoj вишoj шкoли или фaкултeту.

За образовне профиле железниког саобраћаја за упис се ради посебан лекарски преглед у Диспанзеру за саобраћајну медицину Сигнал, Трг царице Милице 10, Нови Сад.

Shares
Share This