САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” НОВИ САД

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

l

ОПИС ПОСЛОВА

Послови за које је оспособљен Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга су:

 • Послови ПТТ доставе (организовање доставе и координација стручне службе ПТТ и корисника, контрола доставе и др.),
 • Послови вођења и анализе података (прикупљање и сређивање статистичких података, анализа обима извршеног рада и сачињавање извештаја),
 • Послови на шалтерима ПТТ предузећа – поште (пријем пошиљака,пријем и испорука телеграма, посредовања код обављања телефонских разговора, послови платног промета, мењачки послови, пријем и испорука пакета),
 • Послови телепринтеристе (рад са телепринтером, и другим уређајима којима се врши пренос телеграма, пријем телеграма телефоном, рад са телефаксима,
 • Послови телефонисте (давање информација о телефонским претплатницима, уношење промена у телефонском именику,
 • Послови картисте (преузимање и отпрема књижених поштанских пошиљака – препоручених пошиљака, вредносних писама,и пакета,
 • Послови обрачуна и евиденције (послови за обрачун личних доходака, накнада и исплата радника, благајничи послови,
 • Послови контроле ПТТ прихода (контрола примене ценовника ПТТ услуга, инструктажа ПТТ радника о примени ценовника ПТТ и осталих услуга
 • Послови администрације и архиве,
 • Послови информација и рекламација ( у контакту са корисницима ПТТ услуга пријем и решавање рекламација и давање обавештења о узроку, као и свих врста информација у вези ПТТ услуга,
 • Преглед, означавање и евидентирање поштанских пошиљака, припрема за доставу и испоруку,
 • Оперативни послови на систему обраде (рад у одељењу аутоматске обраде података),
 • послови у вези инсталационих промена (израда предрачуна за инсталационе промене код корисника ПТТ услуга, вођење евиденције и документације.

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

Неопходни услови за обављање послова техничара поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга су пре свега развијене чулне способности, пре свега добар вид, развијено чуло опипа(врхови прстију), спретност прстију, шаке и руку, прецизно опажање промена. Такође је неопходна развијена општа интелигенција, али и неке особине личности као што су стабилност, стрпљивост, одговорност, сталоженост, интересовање за комуникацију и пружање помоћи другим људима.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Школовање за техничара поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга​ траје 4 године у саобраћајној школи. Након завршене средње школе може да настави школовање на свим факултетима или вишим школама.

Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга може да се запосли у ПТТ предузећима, али има могућност запослења и у банкама, осигуравајућим заводима, служби друштвеног књиговодства, институтима и другим предузећима где су потребна стручна лица из области ПТТ делатности.

Shares
Share This