Кодекс понашања ученика, наставника, родитеља/старатеља

Дужност ученика је да:

 • редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу;
 • долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно – васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности (неприкладно је долазити у прекратким сукњама, хаљинама, шортцевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа, нечисте и неуредне косе…
 • брине се о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно – васпитна делатност;
 • у учионицу, кабинет или други простор где се изводи образовно – васпитни рад улази тек по одобрењу наставника или сарадника у настави;
 • користи искључиво улаз за ученике;
 • долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак;
 • обавештава одељењског старешину да је на боловању,  а изостанак правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније 7 дана од дана повретка са боловања;
 • унапред тражи сагласност одељењског старешине за одсуствовање са наставе због других ваншколских активности (културне, спортске…);
 • не долази ни на један час ако је на боловању;
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно – васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 • се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у Школи обраћа са Ви, уз пуно уважавање и поштовање;
 • поштује личност других ученика;
 • доноси на час уџбенике, свеске и прибор потребан за реализацију наставних садржаја;
 • сам води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;
 • нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама Школе одмах предаје дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу;
 • чува од оштећења имовину Школе, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно – васпитног рада ван Школе;
 • се пристојно понаша и када није у Школи;
 • чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа;
 • родитељу, односно старатељу да на увид  ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно – дисциплинске мере, сведочанство на крају године и друго.

slika obrazac1Ученику је у Школи забрањено да:

 • закашњава на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност;
 • за време наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на свим другим местима где се изводи образовно – васпитни рад;
 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 • дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне полне, верске и социјалне припадности;
 • пропагира деловање и рад секти;
 • уноси, односно користи алкохол и наркотике који могу угрозити здравље ученика у школско двориште, просторије Школе, на излетима, екскурзијама, и свим осталим активностима у организацији Школе;
 • употребљава непримерене речи (псовке, погрдне изразе);
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 • прети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у Школи;
 • пуши, коцка се и карта  у просторијама Школе;
 • конзумира семенке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима;
 • користи техничке и електронске направе као што су:  мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику којом се ремети рад на часу;
 • у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави;
 • чини неовлашћено, фотографске и тонске записе запослених и других ученика;
 • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 • задржава се у ходницима Школе за време часа;
 • за време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се гура чиме би могао да  угрози своју, али и безбедност других ученика и запослених у школи;
 • врши  преправке  података на исправама које  издаје Школа

slika obrazac2Кодекс понашања наставника

 • наставник је дужан да долази на посао 10 минута раније, а одлази по завршетку часова (уколико напушта час раније дужан је да обавести директора и помоћника директора);
 • наставници су дужни да се придржавају прописаног распореда: редовне наставе, допунске, додатне, ЧОС и одељења, секције;
 • у школу наставник долази прикладно одевен;
 • у комуникацији користити адекватан речник;
 • својим изгледом и понашањем увек презентује своје занимање и школу;
 • радници школе треба међусобно да се уважавају;
 • са ученицима и родитељима не треба коментарисати рад колега;
 • личност ученика и родитеља треба поштовати, а не омаловажавати;
 • у односу са ученицима примењивати ненасилну комуникацију. Не треба поступати са позиције ауторитета;
 • у школу је забрањено уносити оружје и оруђе;
 • забрањено је конзумирање алкохола, цигарета и наркотика у школским просторијама и школском дворишту;
 • забрањено је долазити у алкохолисаном стању у Школу;
 • наставници заједно са ученицима треба да воде рачуна о школској имовини;
 • дежурни наставник је дужан да долази 15 минута пре почетка наставе и води књигу дежурства;
 • дежурни наставник је дужан да за време одмора, пре и после наставе буде у школском дворишту, а док је настава у току обилази ходнике школе;
 • приликом оцењивања наставник узима у обзир само ниво знања, а не понашање или неке друге карактеристике ученика;
 • уредно и благовремено води школску евиденцију у домену наставника;
 • наставник не сме да искључи ученика са наставе, сем у изузетном ситуацијама (нпр. агресивно понашање, ученик под дејством алкохола и других опијата…) када га упућује у стручну службу школе, код директора или помоћника директора;
 • одељенски старешина је дужан да:
  • прати рад и развој ученика свог одељења;
  • сарађује са родитељима,  наставницима, стручном службом, помоћницима директора, директором…;
  • прати дежурство својих ученика на ходнику и кухињи (уколико постоји);
  • брине о одељењу на настави, излетима, екскурзији и јавним манифестацијама Школе (школске приредбе, игранке,..);
  • редовно води Дневник рада са одељењем, Књигу евиденције о образовно – васпитном раду и Матичну књигу;
  • да одреди термин за индивидуалан разговор са родитељима;

Уколико се наставник не придржава овог кодекса подлеже дисциплинској одговорности.

Кодекс понашања родитеља/старатеља

 • уласком у школу поштује се  кућни ред Школе и Кодекс понашања;
 • поштују се термини за пријем родитеља/старатеља код одељењског старешине или  предметног наставника;
 • при уласку у Школу предаје се лична карта на увид дежурном ученику и саопштава разлог посете;
 • у просторије Школе долази се у прикладној одећи (непримерено је долазити у  прекратким сукњама, хаљинама, шортсевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа,… );
 • комуникација са особљем Школе је примерена, а понашање адекватно;
 • сви проблеми се решавају кроз конструктивну комуникацију међусобним уважавањем, толеранцијом и поштовањем саговорника;
 • редовним посетама родитељским састанцима, Савету родитеља и индивидуалним разговорима са одељењским старешином (најмање један пут у току месеца)  постиже се благовремено информисање  о свим дешавањима у школском животу ученика (оцене, понашање, изостанци..);
 • не игноришу се потенцијални проблеми ученика – реагује се превентивно и благовремено;
 • у зависности од специфичности појединих проблема тражи се и прихвата помоћ надлежних служби у Школи (педагог, психолог, помоћник директора, дитректор, секретар…);
 • одзив родитеља/старатеља на позив одељењског старешине или Школе је обавезујући;
 • наставно особље и одељењски старешина обавештава се благовремено о свим битним чињеницама везаним за ученика (оцене, понашање, изостанци…), као и о разлозима изостанка ученика из школе;
 • одељењски старешина се благовремено обавештава у случају дужег одсуствовања ученика са наставе када се ради о болести (најкасније другог дана од дана изостанка ученика са наставе);
 • поштује се рок за правдање изостанака ученика (7 дана по повратку са боловања), а изостанци се правдају лекарским уверењем;
 • за одсуствовање ученика са наставе због ваншколских обавеза (разна спортска и друга такмичења,…), у трајању  до три дана, унапред се тражи дозвола одељењског старешине или Наставничког већа уколико ангажовање ученика траје дуже од три дана;
 • чува се школска имовина и имовина свих оних који у Школи уче и раде;
 • уколико ученик начини материјалну штету током боравка у Школи, родитељ/старатељ је дужан да исту надокнади;
 • деца у Школу доносе скупоцене предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља/старатеља;
 • обвештава се одељењски старешина сваки пут када родитељ/старатељ има сазнање о насиљу или када се примети да се насиље дешава међу ученицима;
 • поштују се и примењују остале обавезе садржане у Правилима понашања у Школи.

Не заборавимо да смо сви ми модел понашања  деци!

slika obrazac3