Javne nabavke 2016. godina

Јавна набавка – (Материјал за одржавање хигијене)

Јавна набавка – (Материјал за образовање)

Јавна набавка – (Електрична енергија)

Јавна набавка – (осигурање)

Јавна набавка – (Гориво за моторна возила)