Јавне набавке 2014. година

1.Јавна набавка – I (Eлектрична енергија)

2. Јавна набавка – II (Oсигурање)

3. Јавна набавка – III (Материјал за одржавање хигијене)

4. Јавна набавка – IV (Материјал за образовање, културу и спорт)

5. Јавна набавка – V (Гориво за моторна возила)

6. Јавна набавка – VI (Рачунарска опрема)